Wróć do sklepu

Regulamin sklepu internetowego

  1. FarmaMotyli.pl to sklep internetowy dostępny w domenie pod adresem: https://farmamotyli.pl, który prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Krzysztofa Głośnickiego działającego pod nazwą FARMA MOTYLI Krzysztof Głośnicki z siedzibą pod adresem: Babidół, ul. Zielona Dolina 11, NIP 5831047202, REGON 192623338(-00027).
  2. FarmaMotyli.pl prowadzi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną towarów oraz oferuje dostawę żywych owadów pod postacią wszystkich faz rozwojowych (jajeczek, larw, poczwarek oraz dorosłych owadów), po uprzedniej realizacji usługi ich wyhodowania w specjalnych warunkach.
  3. Wszystkie towary dostępne w FarmaMotyli.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i podlegają odpowiedzialności za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FarmaMotyli.pl dotycząca zakupu danego produktu lub zlecenia usługi wyhodowania i dostawy owadów za pośrednictwem serwisu farmamotyli.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
  5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych FarmaMotyli.pl są cenami brutto, ale nie zawierają podatku VAT) – sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceną wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, uwzględniona w tym zamówieniu.
  6. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument rachunku wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dostarczany wraz z towarem lub drogą elektroniczną.
  7. Wszystkie informacje lub treści przekazywane lub utrwalone w sposób cyfrowy będą sporządzone w plikach PDF w sposób umożliwiający ich utrwalenie i odtworzenie za pomocą ogólnie i darmowo dostępnego oprogramowania.
  8. Zamówienia do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową w domenie farmamotyli.pl. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania na stronie sklepu. Dobrowolna rejestracja jest bezpłatna i służy wyłącznie ułatwieniu korzystania ze sklepu.
  9. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu FarmaMotyli.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dotyczące w szczególności opisu towaru, oznaczenia producenta, gwarancji, łącznej ceny, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (jeżeli występują), czasu dostawy oraz prawa odstąpienia od umowy.
  10. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” po odznaczeniu pola o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, a w przypadku świadczonej przez farmamotyli.pl usługi wyhodowania i/lub dostawy żywych zwierząt pod postacią jajeczek, larw, poczwarek lub dorosłych owadów także po odznaczeniu pola o zapoznaniu się z pouczeniem o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  11. Ze względu na specyfikę, niektóre towary dostępne są wyłącznie w ramach przedsprzedaży (w przypadku zamówienia określonej liczby i rodzaju owadów realizacja zależy od ich skutecznego wyhodowania, uwarunkowanych od czynników zewnętrznych takich jak np. pogoda). Wszystkie towary dostępne w ramach przedsprzedaży oznaczone będą odpowiednią adnotacją. Zamówienie w ramach przedsprzedaży daje gwarancję, że Klient będzie pierwszy w kolejce po zamówiony towar. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o ostatecznym potwierdzeniu zamówienia lub niemożliwości jego realizacji. W takich sytuacjach FarmaMotyli.pl zaproponuje inny termin realizacji zamówienia lub ostatecznie określi, że realizacja jest niemożliwa. Jeżeli realizacja będzie niemożliwa to w niektórych wypadkach FarmaMotyli.pl zaoferuje Klientowi konkurencyjny produkt o tej samej jakości i przeznaczeniu w tej samej cenie.
  12. Po złożeniu zamówienia, zostaną wysłane do Klienta na podany w zamówieniu adres jego poczty elektronicznej: niniejszy Regulamin (utrwalony w formacie PDF jako załącznik) oraz POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawierające:
  • numer zamówienia;
  • cechy charakterystyczne zamówionego towaru; w przypadku przedsprzedaży prognozowaną datę ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz liczbę osób oczekujących na ten same towar, w tym miejsce Klienta w kolejce na dzień złożenia zamówienia;
  • cenę za poszczególne towary oraz łączną wartość zamówienia;
  • dane kontaktowe Klienta podane w zamówieniu;
  • dane przedsiębiorcy prowadzącego sklep FarmaMotyli.pl
  • status zapłaty i/lub numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty należności wynikającej z zamówienia;
  • sposób i przewidywany czas dostawy,
  • inne informacje o złożonym zamówieniu,
  • potwierdzenie faktu zapoznania się przez Klienta z Regulaminem oraz w przypadku świadczonej prze FarmęMotyli.pl usługi wyhodowania i/lub dostawy żywych zwierząt pod postacią dorosłych owadów także zapoznania się z pouczeniem o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  1. Potwierdzone zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty należności wynikającej ze złożonego zamówienia.
  2. Zapłatę za zamówione towary dostępne w sklepie pod adresem farmamotyli.pl można realizować za pośrednictwem udostępnionych w formularzu zamówień platform płatności i/lub tradycyjnym przelewem. W trakcie składania zamówienia Klient otrzymuje instrukcje dotyczące zapłaty zgodne z mechanizmem dokonywania płatności oraz po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” potwierdzenie dokonanych wyborów pocztą elektroniczną. W przypadku składania zamówień z wyborem rodzaju płatności przelewem Klient otrzymuje pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym sprzedawcy i każdorazowo jest ujawniany w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia w ramach przedsprzedaży będzie realizowane w terminach wskazanych w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia.
  4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane będą po skompletowaniu całości. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient poinformowany zostanie drogą poczty elektronicznej.
  5. Jeżeli dostawa zależy od określonych warunków temperaturowych, a nie jest możliwe ich zapewnienie ze strony FabrykiMotyli.pl lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia – wysyłka może zostać wstrzymana do czasu wystąpienia warunków umożliwiających realizację. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia z uwagi na zbytni rozwój przedmiotu zakupu, FabrykaMotyli.pl zapewni zamienny gatunek lub wysyłkę w drugiej próbie hodowlanej. W przypadku braku takiej możliwości zamówienie zostanie anulowane za zwrotem wszystkich wpłaconych przez klienta środków.
  6. Zamówiony towar zostanie dostarczony przy udziale firmy kurierskiej na koszt Klienta oraz w przypadku świadczenia indywidualnej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt w postaci dorosłych owadów – w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla transportu żywych zwierząt. Koszt dostawy zostanie podany przed złożeniem zamówienia.
  7. Towar uznany jest za wydany Klientowi z chwilą fizycznego odbioru przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną od doręczyciela w miejscu wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego odbioru – z chwilą, w której Klient mógł towar odebrać (dzień wystawienia pierwszego awizo). Utrata lub uszkodzenie towaru po wydaniu obciąża w całości Klienta. FarmaMotyli.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki z towarem w przypadkach zależnych od Klienta, w szczególności: nie podjęcia przesyłki w terminie, podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu.
  8. W przypadku dostawy owadów, pod postacią wszystkich faz rozwojowych (jajeczek, larw, poczwarek oraz dorosłych owadów), opakowanie stanowi zestaw hodowlany (kosz, pudełka, doniczki) zawierające także rośliny. Koszt takiego zestawu i opakowania wliczony jest w cenę i nie stanowi osobnego przedmiotu obrotu, w tym nie podlega w żadnym przypadku zwrotowi lub odstąpieniu od umowy sprzedaży w tej części ze względu na przyczyny podane w pkt 23.
  9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy przesyłka jest kompletna, tj. czy zawiera wszystkie rzeczy określone w ofercie, w tym certyfikat autentyczności pochodzenia gąsienic ze sztucznej hodowli (motyle oferowane do sprzedaży nie są odławiane z naturalnego środowiska).

  W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

  Po tej czynności należy otworzyć przesyłkę w obecności dostawcy, celem sprawdzenia kompletności, o której mowa powyżej.  W przypadku szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz, a powstałej podczas transportu, Klient powinien w terminie 7 dni od odbioru towaru, zażądać pisemnie od kuriera ustalenia w formie protokołu stanu przesyłki oraz zabezpieczyć towar przed dalszymi uszkodzeniami w opakowaniu, w którym został dostarczony.

  W braku dochowania powyższych czynności reklamacje nie będą uwzględniane.

  Reklamacje dotyczące dostawy W przypadku skutecznego doręczenia przesyłki prawo wniesienia reklamacji przysługuje adresatowi, Nadawca dokonuje zgłoszenia reklamacji w przypadku niedoręczenia przesyłki, po poinformowaniu o tym fakcie przez odbiorce wskazanego w zamówieniu. Zasady zgłaszania reklamacji dla usługi kurierskiej świadczonej przez firmę Pocztex określa regulamin dostępny na stronach operatora.

 1.  
  1. FarmaMotyli.pl nie udziela samodzielnej gwarancji zarówno na sprzedawane towary, jak i na świadczone usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią wszystkich faz rozwojowych owadów. Warunki gwarancji producenta towarów, jeżeli została taka udzielona określać będzie karta gwarancyjna przekazana Klientowi przy dostawie towarów wraz z instrukcją ich używania. Klient zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji używania towarów. Fakt udzielenia gwarancji i czas jej trwania widnieje w opisie towaru.
  2. Reklamacje lub inne zastrzeżenia wobec towaru należy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres info@farmamotyli.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym w przypadku uzyskania na dzień określony w zamówieniu usługi wyhodowania i dostawy żywych owadów, mniejszej ich ilości (w granicach kilku %), sprzedający zwróci  w terminie 7 dni na rachunek bankowy Klientowi wartość ceny proporcjonalnie do niedostarczonej ilości żywych owadów.
  3. FarmaMotyli.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego i błędnego obchodzenia się z dostarczonymi owadami przez Klienta. Dotyczy to w szczególności motyli krajowych, które powinny zostać uwolnione do środowiska naturalnego oraz motyli tropikalnych, które powinny być przetrzymywane w pomieszczeniach spełniających wymogi określone dla fauny klimatu tropikalnego. FarmaMotyli.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób lub skutki przewożenia motyli przez Klienta lub osoby trzecie po ich dostawie.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
  5. Wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy w zakresie świadczenia usługi wyhodowania i żywych zwierząt pod postacią wszystkich faz rozwojowych owadów po jego rozpoczęciu wykonywania usługi, nawet przed dostawą do Klienta, ze względu na to, że przedmiotem świadczenia FarmyMotyli.pl jest w takim przypadku rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także w przedsprzedaży, w terminie 14 dni od uzyskania od FarmaMotyl.pl informacji, że realizacja zamówienia jest niemożliwe i ewentualnej propozycji zamiany na inny towar.
  7. Stronę internetową FarmyMotyli.pl można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku ich dobrowolnego przekazania, administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów do sklepu internetowego pod nazwą FarmaMotyli.pl jest Krzysztof Głośnicki, GRUPA DOBRY PROJEKT FARMA MOTYLI. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Przekazane dane wykorzystywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO) w celu wykonania umowy. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielona została zgoda na założenie konta klienta – dane będą przetwarzane niezbędne w tym celu. Administrator nie wykorzystuje profilowania, nie podejmuje też decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
  8. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, w którym przetwarzanie to jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń, czy też obrony przed roszczeniami. Konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane mogą być przekazane dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę zamówionych produktów oraz zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online. W przypadku kontaktu w sprawach niezwiązanych z zawartą już z umową, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi .
  9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
  • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
   • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
   • z uwagi na względy interesu publicznego;
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
   • prawidłowość tych danych osobowych jest kwestionowana;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   • brak potrzeby przetwarzania danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniesiono na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
  • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).
  1. Na stronie internetowej FabrykaMotyli.pl znajduje się odnośnik (link) do zewnętrznego portalu społecznościowego Facebook („Social Plugins”). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka użytkownika połączy użytkownika bezpośrednio z tym serwisem. Jeśli podczas wizyty na Stronie internetowej użytkownik kliknie na wybrany link, dojdzie do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony internetowej użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu strony FabrykaMotyli.pl oraz zapisania tego faktu na koncie użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę użytkownik kliknie podczas odwiedzin Strony internetowej. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników i które użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Krzysztofa Głośnickiego działającego pod firmą GRUPA DOBRY PROJEKT FARMA MOTYLI lub FARMA MOTYLI w ramach FarmaMotyli.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

   

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zakupionego w sklep.farmamotyli.pl lub farmamotyli.pl towaru (nie dotyczy świadczonej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią jakiejkolwiek z faz rozwojowych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe) możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Ci także przy zamówieniach złożonych w ramach przedsprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania od nas informacji o niemożliwości realizacji zamówienia i/lub zaproponowania w zamian innego towaru lub w terminie do 45 dni przed realizacją wysyłki towaru zamawianego w przedsprzedaży.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, możesz wypełnić poniższy Formularz odstąpienia od umowy oraz odsyłając go na wskazany poniżej adres. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar podlegający zwrotowi, należy odesłać na własny koszt.

Przesyłkę nadaj na adres:
Krzysztof Głośnicki FARMA MOTYLI , 83-050 Babidół, ul. Zielona Dolina 11

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w odniesieniu do umowy świadczenia usługi wyhodowania i/lub dostawy zwierząt żywych pod postacią którejkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe, albowiem wyhodowane owady są rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Po rozpoczęciu hodowli jej zatrzymanie jest niemożliwe, a wyhodowane owady są wyłącznie na potrzeby Twojego zamówienia bez możliwości dalszego nimi obrotu handlowego. Niemożliwe jest także odstąpienie od umowy w części dostarczonego wraz z żywymi owadami w którejkolwiek z faz rozwojowych opakowaniem, w tym kosze, doniczki, pudełka oraz rośliny, które stanowią nierozłączny element zindywidualizowanego zamówienia.

 

Innymi przyczynami utraty prawa od odstąpienia od umowy są:

 1. jeżeli farmamotyli.pl wykonała w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy od zakupionych w farmamotyli.pl towarów, nie w zakresie gdy dotyczy świadczonej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią jakiejkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe)

 

…………………………. (miejsce), dnia ………………………………………… r.

Do
Krzysztof Głośnicki FARMA MOTYLI
83-050 Babidół, Zielona Dolina 11

Ja ……………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy nie będących którąkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe:…………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to: ………………………………………….,
Data odbioru: ……………………………………………………………
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………
Data………………………………………………………………………..

Podpis