Wróć do sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 1. Farmamotyli.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie pod adresem: www.farmamotyli.pl oraz sklep.farmamotyli.pl, który prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Krzysztofa Głośnickiego działającego pod nazwą FARMA MOTYLI Krzysztof Głośnicki z siedzibą pod adresem: Babidół, ul. Zielona Dolina 11, NIP 5831047202, REGON 192623338(-00027).
 2. Farmamotyli.pl prowadzi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną towarów oraz oferuje dostawę żywych owadów pod postacią wszystkich faz rozwojowych (jajeczek, larw, poczwarek oraz dorosłych owadów), po uprzedniej realizacji usługi ich wyhodowania w specjalnych warunkach.
 3. Wszystkie towary dostępne w FarmaMotyli.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i podlegają odpowiedzialności  za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FarmaMotyli.pl dotycząca zakupu danego produktu lub zlecenia usługi wyhodowania i dostawy owadów za pośrednictwem serwisu farmamotyli.pl lub sklep.farmamtyli.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych FarmaMotyli.pl są cenami brutto, ale nie zawierają podatku VAT) – sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceną wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, uwzględniona w tym zamówieniu.
 6. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument rachunku wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dostarczany wraz z towarem lub drogą elektroniczną.
 7. Wszystkie informacje lub treści przekazywane lub utrwalone w sposób cyfrowy będą sporządzone w plikach PDF w sposób umożliwiający ich utrwalenie i odtworzenie za pomocą ogólnie i darmowo dostępnego oprogramowania.
 8. Zamówienia do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową w domenie farmamotyli.pl oraz sklep.farmamotyli.pl Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania na stronie sklepu. Dobrowolna rejestracja jest bezpłatna i służy wyłącznie ułatwieniu korzystania ze sklepu.
 9. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu Farmy Motyli, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dotyczące w szczególności opisu towaru, oznaczenia producenta, gwarancji, łącznej ceny, w tym kosztów  dostawy oraz kosztów dodatkowych (jeżeli występują), czasu dostawy oraz prawa odstąpienia od umowy. 
 10. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę” po odznaczeniu pola o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, a w przypadku świadczonej przez farmamotyli.pl lub sklep.farmamotyli.pl usługi wyhodowania i/lub dostawy żywych zwierząt pod postacią jajeczek, larw, poczwarek lub dorosłych owadów także po odznaczeniu pola o zapoznaniu się z pouczeniem o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Ze względu na specyfikę, niektóre towary dostępne są wyłącznie w ramach przedsprzedaży(w przypadku zamówienia określonej liczby i rodzaju owadów realizacja zależy od ich skutecznego wyhodowania, uwarunkowanych od czynników zewnętrznych takich jak np. pogoda). Wszystkie towary dostępne do zamówienia w ramach przedsprzedaży oznaczone będą odpowiednią adnotacją. Zamówienie złożone w  ramach przedsprzedaży daje Klientowi gwarancję, pierwszeństwa w kolejce po określony towar w stosunku do klientów dokonujących zakupów po zakończeniu przedsprzedaży. Wysyłka towarów objętych przedsprzedażą odbywa się w okresie oznaczonym przy produktach objętych przedsprzedażą i w kolejności składanych zamówień w ramach przedsprzedaży, aż do wyczerpania hodowli. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o ostatecznym potwierdzeniu zamówienia lub niemożliwości jego realizacji. W takich sytuacjach FarmaMotyli.pl zaproponuje inny termin realizacji zamówienia lub ostatecznie określi, że realizacja jest niemożliwa. Jeżeli realizacja będzie niemożliwa to w niektórych wypadkach FarmaMotyli.pl zaoferuje Klientowi konkurencyjny produkt o tej samej jakości i przeznaczeniu w tej samej cenie.
 12. Po złożeniu zamówienia, zostaną wysłane do Klienta na podany w zamówieniu adres jego poczty elektronicznej: niniejszy Regulamin (utrwalony w formacie PDF jako załącznik) oraz POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawierające:
  • numer zamówienia;
  • cechy charakterystyczne zamówionego towaru; w przypadku przedsprzedaży prognozowaną datę ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz liczbę osób oczekujących na ten same towar, w tym miejsce Klienta w kolejce na dzień złożenia zamówienia;
  • cenę za poszczególne towary oraz łączną wartość zamówienia;
  • dane kontaktowe Klienta podane w zamówieniu;
  • dane przedsiębiorcy prowadzącego sklep FarmaMotyli.pl
  • status zapłaty i/lub numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty należności wynikającej z zamówienia;
  • sposób i przewidywany czas dostawy,
  • inne informacje o złożonym zamówieniu,
  • potwierdzenie faktu zapoznania się przez Klienta z Regulaminem oraz w przypadku świadczonej prze FarmęMotyli.pl usługi wyhodowania i/lub dostawy żywych zwierząt pod postacią dorosłych owadów także zapoznania się z pouczeniem o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
 13. Potwierdzone zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty należności wynikającej ze złożonego zamówienia.
 14. Zapłatę za zamówione towary dostępne w sklepie pod adresem farmamotyli.pl lub sklep.farmamotyli.pl można realizować za pośrednictwem udostępnionych w formularzu zamówień platform płatności i/lub  przelewem. W trakcie składania zamówienia Klient otrzymuje instrukcje dotyczące zapłaty zgodne z mechanizmem dokonywania płatności oraz po naciśnięciu przycisku „Potwierdzam zakup i płacę” potwierdzenie dokonanych wyborów pocztą elektroniczną. W przypadku składania zamówień z wyborem rodzaju płatności przelewem Klient otrzymuje pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 15. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym sprzedawcy i każdorazowo jest ujawniany w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia w ramach przedsprzedaży będą realizowane w terminach wskazanych w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia. 
 16. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane będą po skompletowaniu całości. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient poinformowany zostanie drogą poczty elektronicznej.
 17. Zamówiony towar wraz z pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy zostanie dostarczony przy udziale firmy kurierskiej na koszt Klienta oraz w przypadku świadczenia indywidualnej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt w postaci dorosłych owadów – w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla transportu żywych owadów. Koszt dostawy zostanie podany przed złożeniem zamówienia. 
 18. Towar uznany jest za wydany Klientowi z chwilą fizycznego odbioru przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną od doręczyciela w miejscu wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego odbioru – z chwilą, w której Klient mógł towar odebrać (dzień wystawienia pierwszego awizo). Utrata lub uszkodzenie towaru po wydaniu obciąża w całości Klienta. FarmaMotyli.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki z towarem w przypadkach zależnych od Klienta, w szczególności: nie podjęcia przesyłki w terminie, podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu.
 19. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz, a powstałej podczas transportu, Klient powinien w terminie 7 dni od odbioru towaru, zażądać pisemnie od kuriera ustalenia w formie protokołu stanu przesyłki oraz zabezpieczyć towar przed dalszymi uszkodzeniami w opakowaniu, w którym został dostarczony.
 20. Farmamotyli.pl oraz sklep.farmamotyli.pl nie udziela samodzielnej gwarancji zarówno na sprzedawane towary, jak i na świadczone usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią wszystkich faz rozwojowych owadów. Warunki gwarancji producenta towarów, jeżeli została taka udzielona określać będzie karta gwarancyjna przekazana Klientowi przy dostawie towarów wraz z instrukcją ich używania. Klient zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji używania towarów. Fakt udzielenia gwarancji i czas jej trwania widnieje w opisie towaru.
 21. Reklamacje lub inne zastrzeżenia wobec towaru należy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres farmamotyli.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym w przypadku uzyskania na dzień określony w zamówieniu usługi wyhodowania i dostawy żywych owadów, mniejszej ich ilości (w granicach kilku %), sprzedający zwróci  w terminie 7 dni na rachunek bankowy Klientowi wartość ceny proporcjonalnie do niedostarczonej ilości żywych owadów. 
 22. pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego i błędnego obchodzenia się z dostarczonymi owadami przez Klienta. Dotyczy to w szczególności motyli krajowych, które powinny zostać uwolnione do środowiska naturalnego oraz motyli tropikalnych, które powinny być przetrzymywane w pomieszczeniach spełniających wymogi określone dla fauny klimatu tropikalnego. FarmaMotyli.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób lub skutki przewożenia motyli przez Klienta lub osoby trzecie po ich dostawie.
 23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 24. Wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy w zakresie świadczenia usługi wyhodowania i żywych zwierząt pod postacią wszystkich faz rozwojowych owadów po jego rozpoczęciu wykonywania usługi, nawet przed dostawą do Klienta, ze względu na to, że przedmiotem świadczenia FarmyMotyli.pl oraz sklep.farmamotyli.pl jest w takim przypadku rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i/lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  
 25. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także w przedsprzedaży:
  • w terminie 14 dni od uzyskania od FarmaMotyl.pl  informacji, że realizacja zamówienia jest niemożliwa i ewentualnej propozycji zamiany na inny towar.
  • W terminie do 45 dni przed realizacją wysyłki towaru zamówionego w przedsprzedaży.
 26. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów do sklepu internetowego pod nazwą sklep.farmamotyli.pl lub farmamotyli.pl w związku z zakupami jest Krzysztof Głośnicki, GRUPA DOBRY PROJEKT FARMA MOTYLI. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym sklep.farmamotyli.pl lub farmamotyli.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.  
 27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Krzysztofa Głośnickiego działającego pod firmą  GRUPA DOBRY PROJEKT FARMA MOTYLI lub FARMA MOTYLI w ramach FarmaMotyli.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 28. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zakupionego w sklep.farmamotyli.pl lub farmamotyli.pl towaru (nie dotyczy świadczonej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią jakiejkolwiek z faz rozwojowych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe) możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Ci także przy zamówieniach złożonych w ramach przedsprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania od nas informacji o niemożliwości realizacji zamówienia i/lub zaproponowania w zamian innego towaru lub w terminie do 45 dni przed realizacją wysyłki towaru zamawianego w przedsprzedaży.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, możesz wypełnić poniższy Formularz odstąpienia od umowy oraz odsyłając go na wskazany poniżej adres. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar podlegający zwrotowi, należy odesłać na własny koszt.

Przesyłkę nadaj na adres:
Krzysztof Głośnicki FARMA MOTYLI , 83-050 Babidół, ul. Zielona Dolina 11

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w odniesieniu do umowy świadczenia usługi wyhodowania i/lub dostawy zwierząt żywych pod postacią którejkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe, albowiem wyhodowane owady są rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Po rozpoczęciu hodowli jej zatrzymanie jest niemożliwe, a wyhodowane owady są wyłącznie na potrzeby Twojego zamówienia bez możliwości dalszego nimi obrotu handlowego. Niemożliwe jest także odstąpienie od umowy w części dostarczonego wraz z żywymi owadami w którejkolwiek z faz rozwojowych opakowaniem, w tym kosze, doniczki, pudełka oraz rośliny, które stanowią nierozłączny element zindywidualizowanego zamówienia.

 

Innymi przyczynami utraty prawa od odstąpienia od umowy są:

 1. jeżeli farmamotyli.pl lub sklep.farmamotyli.pl wykonała w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy od zakupionych w sklep.farmamotyli.pl lub farmamotyli.pl towarów, nie w zakresie gdy dotyczy świadczonej usługi wyhodowania i dostawy żywych zwierząt pod postacią jakiejkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe)

 

…………………………. (miejsce), dnia ………………………………………… r.

Do
Krzysztof Głośnicki FARMA MOTYLI
83-050 Babidół, Zielona Dolina 11

Ja ……………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy nie będących którąkolwiek z faz rozwojowych żywych owadów – jajeczka, larwy, poczwarki, owady dorosłe:…………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to: ………………………………………….,
Data odbioru: ……………………………………………………………
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………
Data………………………………………………………………………..

Podpis